ἔστ' ἦμαρ ὅτε Φοίβος πάλιν ελεύσεται καὶ ες αεί ἔσσεται


  Ο ανθελληνισμός των Εκκλησιαστικών ψαλμών

  Μοιραστείτε

  Ellinas
  Ύπνος
  Ύπνος

  Αριθμός μηνυμάτων : 3
  Ημερομηνία εγγραφής : 09/08/2011

  Ο ανθελληνισμός των Εκκλησιαστικών ψαλμών

  Δημοσίευση από Ellinas Την / Το Τρι Αυγ 09, 2011 11:51 pm  Η τοιχογραφία (circa 1630) βρίσκεται στην Μονή 'Τιμίου Προδρόμου', Σερρών.
  O Ανθελληνισμός των Μηναίων της Εκκλησίας
  Στα εκκλησιαστικά βιβλία, υπάρχουν πολλές υβριστικές, προσβλητικές φράσεις, καθώς και αναθεματισμοί, κατά των Ελλήνων και κυρίως κατά του πνεύματος και του ιδεώδους του έθνους μας. Και δεν χρειάζεται να γνωρίζει κάποιος αρχαία ελληνικά για να καταλάβει τι σημαίνουν και που αναφέρονται όροι, όπως: μωρία, ψεύδος, σκαιότητα, πλάνη (=απάτη) κ.α.
  Δυστυχώς ακόμα ψάλλονται σε κάθε χριστιανικό ναό στη χώρα μας και όχι μόνο.
  Τι νόημα έχει να υπάρχουν ακόμη αυτές οι αναφορές; Σε τι εξυπηρετούν και ποιούς;

  "Θεολόγω σου στόματι, Θεολόγε Γρηγόριε, Θεολόγω γλώττη τε εφανέρωσας, τον εν Τριάδι υμνούμενoν, Θεόν ομοούσιον, τον Πατέρα και Υιόν, και το Πνεύμα το Άγιον, και εξήρανας, την μωρίαν των Ελλήνων και το ψεύδος, την αλήθειαν κηρύττων, τοις θεοφθόγγοις σου ρήμασι." (Μικρός Εσπερινός, σελ. 203, διαβάζεται 25 Ιανουαρίου.)

  "Εξέστησαν δαίμονες, και Έλληνες οι άθεοι, βλέποντες τας χείρας κεκομμένας, και κρεμαμένας του σώματός σου δεινώς, Δουκός του παντόλμου υβριστού, συ δ' ως χριστομίμητος, τούτον αύθις υγίανας." (Κανόνας, Ωδή ε', σελ. 65)

  "Μανίας, ελληνικής το φρύαγμα, κατεπατήσατε, θεία συνέσει Μάρτυρες Χριστού, και σοφία κοσμούμενοι, ή αντιπείν ουκ, ίσχυσαν, οι ευσεβέσιν αντικείμενοι." (Κανόνας, Ωδή α', σελ. 91)

  "Σοφία κρείττονι, καλλωπιζόμενος, τους σοφούς των Ελλήνων θεαρχικώ, σθένει απεμώρανας, και εναθλήσας καρτερώς, νίκης στέφανον απείληφας." (Κανόνας, Ωδή δ', σελ. 84, 22 Μαρτίου.)

  "Μάρτυρες Χριστού πανεύφημοι κατακρατούσης ποτέ της Ελλήνων σκαιότητας και ωθούσης άπαντας προς αθέμιτα βάραθρα..." (Εσπερινός, σελ. 111, 28 Απριλίου.)

  "Θείου Πνεύματος τη φωταυγία, σκότος έλυσας πολυθεϊας και κατήργησας Ελλήνων μυθεύματα..." (Ορθρος, σελ. 42, 10 Μαϊου.)

  "Σταθηράν επιδεικνύμενος την ένστασιν, Μάρτυς Ευτύχιε, τους των Ελλήνων σοφούς ανδρείως κατήσχυνας..." (Κανόνας, Ωδή ζ', σελ. 104)

  "Σοφία Θεού, Ιουστίνος ο σοφός, κεκοσμημένος, την των Ελλήνων απεμώρανεν φιλοσοφίαν εν χάριτι..." (Κανόνας, Ωδή ζ', σελ. 8, 1 Ιουνίου.)

  "Των τυράννων ήλεγξας τας πονηράς επινοίας και Ελλήνων ήσχυνας την αθεώτατην πλάνην..." (Κοντάκιο κανόνα, σελ. 69, 18 Ιουνίου.)

  "Ανδρικώ φρονήματι ηυτομόλησας και των Ελλήνων σεβάσματα ως κόνιν ελέπτυνας..." (Αίνοι, σελ. 94, 17 Ιουλίου.)

  "Έρρει των Ελλήνων τα σαθρά πλάνης σεβάσματα και σεσιγήκασι της ματαιότητος άπασαι αι διπλόαι και το ψεύδος αυτών..." (Κανών, Ωδή η', σελ. 122, 23 Ιουλίου.)

  "... και θεούς εξηφάνισας των Ελλήνων δυνάμει του πνεύματος..." (Κανόνας σελ. 126, 23 Αυγούστου.)

  "Σοφίαν ευράμενος, την ενυπόστατον απεμώρανας Ελλήνων την σοφίαν..." (Κανόνας, Ωδή α', σελ. 134)

  "Οι των Ελλήνων σοφοί ηττηθέντες τοις σοφοίς δόγμασιν..." (Κανόνας, Ωδή ε', σελ. 137, 22 Σεπτεμβρίου.)

  "Σοφώτατα της Ελληνικής κατεφρόνησας σοφία, ένδοξε..." (Ωδή η', σελ. 15, 2 Οκτωβρίου.)

  "Καταπτύσας των στωικών φιλοσόφων, των απορρήτων μυστηρίων γνώστης εγένετο..." (Δοξαστικό εσπερινού, σελ. 16, 3 Οκτωβρίου.)

  "... ότι πάσαν Ελλήνων απετέφρωσεν μανίαν..." (Οίκος, σελ. 82, 14 Οκτωβρίου.)

  " ... πάσαν πλάνην των Ελλήνων έλεγξας την πολύθεον και ψευδώνυμον γνώσιν ..." (Εξαποστειλάριον, σελ. 88, 15 Οκτωβρίου.)

  " ... όθεν προ του θανάτου την Ελλήνων μανίαν, πάλιν δε μετά πότμον, της αιρέσεως ζάλην ελάσαντες." (Κάθισμα, σελ.122, 22 Οκτωβρίου.)

  " ... Αίγλην φωτιζόμενος, σοφέ, της τρισηλίου λάμψεως σκότος διέλυσας Ελλήνων δυσφημίας ..." (Κανόνας, Ωδή α', σελ. 182, 30 Οκτωβρίου.)

  "Μονάδα τρισάριθμον, ομολογήσαντες Άγιοι, τών Ελλήνων ελύσατε, πολύθεον φρόνημα, και μωράν σοφίαν, τή νομιζομένη, μωρία είναι παρ'; αυτοίς, Σταυρού δυνάμει μακαριώτατοι, υφ'; ού ενδυναμούμενοι, τάς χαλεπάς τών κολάσεων, υπεμείνατε μάστιγας, θαρσαλέω φρονήματι." (Εσπερινός, σελ. 106, 15 Νοεμβρίου.)

  "... των γαρ αλιέων ζηλώσας την παρρησίαν και την σκηνορράφων θεολογίαν, την Πλάτωνος μυθολογίαν και την στωικήν φλυαρίαν λόγοις και έργοις κατέρραξε..." (Δοξαστικό Εσπερινού, σελ. 122, 18 Νοεμβρίου.)

  "Τών Ελλήνων λιπών άπασαν την ματαιότητα, των Χριστού Μαβητών τά ψυχωφελή διδάγματα ηγάπησε λίαν Πλάτων ο θεόφρων, Διό και ώφθη πάσιν αιδέσιμος, και άγκυρα πίστεως εν τη ποτρίδι, ης καί η κλήσις σαφώς Άγκυρα υπάρχει, Καλώς γαρ τούτον εκθρεψαμένη, βεβαίαν σκέπην κατ'; εχθρών, και αντιλήπτορα θερμόν εν πολέμοις ευρίσκει, καθ'; εκάστην εκβοώσα προς αυτόν, Βαρβάρων ρύσαι την πόλιν σου Άγιε." (Οίκος, σελ. 124, 18 Νοεμβρίου.)

  "Ευστράτιος, ο της Ελλήνων μυθοπλασίας στηλιτευτής και της χριστιανών θεοσοφίας κήρυξ..." (Αίνοι, σελ. 98, 13 Δεκεμβρίου.)

   Η τρέχουσα ημερομηνία/ώρα είναι Δευ Δεκ 10, 2018 8:10 am